Scrabble dictionary, Word with Friends, search for words, check words


Words from letters PRESENTIVE


10 letter words:

presentive15, pretensive15, vespertine15,

9 letter words:

resentive12, perenties11,

8 letter words:

prevenes13, prevents13, eventers11, evernets11, nerviest11, reinvest11, servient11, sirvente11, veneries11, peeriest10, perentie10, preteens10, pretense10, steepier10, terpenes10, eternise8, teensier8,

7 letter words:

peevers12, pensive12, preeves12, prevene12, prevent12, previse12, prieves12, privets12, vespine12, enerves10, enviers10, eveners10, evenest10, eventer10, evernet10, inverse10, inverts10, restive10, sievert10, steever10, stiever10, striven10, tensive10, veeries10, veiners10, veneers10, venires10, venites10, venters10, ventres10, veriest10, verites10, versine10, ensteep9, epeeist9, erepsin9, estrepe9, inepter9, nipters9, peeries9, penster9, pentise9, pestier9, present9, preteen9, pterins9, repents9, repines9, respite9, seepier9, serpent9, steepen9, steeper9, terpene9, eeriest7, entires7, entrees7, entries7, eserine7, nerites7, retenes7, retines7, teeners7, teenier7, trenise7, trienes7,

6 letter words:

peever11, peeves11, perves11, preeve11, preves11, prieve11, privet11, vesper11, vipers11, eevens9, enerve9, envier9, envies9, evener9, events9, everts9, evites9, invert9, invest9, neives9, nerves9, nieves9, reeves9, reives9, revest9, revets9, revies9, revise9, rieves9, rivets9, severe9, steeve9, sterve9, steven9, stieve9, stiver9, strive9, trevis9, veiner9, veneer9, venire9, venite9, venter9, ventre9, verist9, verite9, verset9, versin9, verste9, vestee9, viners9, virent9, eprise8, espier8, esprit8, instep8, nepers8, nepits8, nipter8, peerie8, penies8, pensee8, pester8, peters8, petres8, pierst8, pierts8, preens8, prents8, preset8, priest8, prints8, pterin8, repent8, repine8, repins8, ripens8, ripest8, sitrep8, sniper8, spinet8, sprent8, sprint8, sprite8, stripe8, tepees8, tripes8, enters6, entire6, entree6, estrin6, eterne6, inerts6, insert6, inters6, nereis6, nerite6, nester6, niters6, nitres6, renest6, renies6, rentes6, reseen6, resent6, resite6, retene6, reties6, retine6, seiner6, seiten6, serein6, serene6, serine6, sinter6, strene6, teener6, teenes6, tenser6, ternes6, treens6, triene6, triens6, trines6,

5 letter words:

peeve10, perve10, pervs10, preve10, veeps10, viper10, eeven8, eevns8, erevs8, erven8, evens8, event8, evert8, evets8, evite8, neive8, nerve8, never8, neves8, nieve8, reeve8, reive8, revet8, revie8, rieve8, riven8, rives8, rivet8, serve8, seven8, sever8, sieve8, siver8, stive8, veers8, veins8, vents8, verse8, verst8, verts8, viers8, viner8, vines8, vints8, vires8, visne8, epees7, epris7, inept7, neeps7, neper7, nepit7, peens7, peers7, peins7, peise7, penes7, penie7, penis7, pents7, peres7, peris7, perns7, perse7, perst7, perts7, peter7, petre7, piers7, piert7, piets7, pines7, pints7, pirns7, piste7, preen7, prees7, prent7, prese7, prest7, pries7, print7, prise7, repin7, ripen7, ripes7, snipe7, speer7, speir7, spent7, spier7, spine7, spire7, spirt7, spite7, spree7, sprit7, steep7, stipe7, stirp7, strep7, strip7, tepee7, tripe7, trips7, eerie5, enter5, ernes5, ester5, etens5, inert5, inset5, inter5, neese5, neist5, nerts5, netes5, niter5, nites5, nitre5, reens5, reest5, reins5, reist5, rente5, rents5, resee5, reset5, resin5, resit5, retes5, retie5, rines5, rinse5, risen5, rites5, seine5, sente5, senti5, serin5, sient5, siree5, siren5, sneer5, snirt5, steen5, steer5, stein5, stere5, stern5, stire5, teene5, teens5, teers5, tenes5, tense5, teres5, terne5, terns5, terse5, tiers5, tines5, tires5, treen5, trees5, tries5, trine5, trins5,

4 letter words:

perv9, spiv9, veep9, eevn7, erev7, even7, ever7, eves7, evet7, neve7, nevi7, revs7, rive7, veer7, vees7, vein7, vent7, vers7, vert7, vest7, vets7, vier7, vies7, vine7, vins7, vint7, vire7, vise7, vite7, epee6, neep6, neps6, nips6, peen6, peer6, pees6, pein6, pene6, peni6, pens6, pent6, pere6, peri6, pern6, pert6, pest6, pets6, pier6, pies6, piet6, pine6, pins6, pint6, pirn6, pirs6, pise6, pits6, pree6, reps6, ripe6, rips6, ript6, risp6, seep6, sept6, sipe6, snip6, spet6, spie6, spin6, spit6, step6, tips6, trip6, eine4, enes4, eres4, erne4, erns4, erst4, esne4, eten4, ires4, nest4, nete4, nets4, nies4, nite4, nits4, reen4, rees4, rein4, reis4, rens4, rent4, rest4, rete4, rets4, rine4, rins4, rise4, rite4, rits4, seen4, seer4, seir4, sene4, sent4, sere4, sien4, sine4, sire4, site4, snee4, snit4, sten4, stie4, stir4, teen4, teer4, tees4, tene4, tens4, tern4, tier4, ties4, tine4, tins4, tire4, tree4, tres4, trie4, trin4,

3 letter words:

eve6, rev6, vee6, vet6, vie6, vin6, vis6, nep5, nip5, pee5, pen5, per5, pes5, pet5, pie5, pin5, pir5, pis5, pit5, pre5, psi5, pst5, rep5, rip5, sip5, tip5, een3, ene3, ens3, ere3, ern3, ers3, est3, ins3, ire3, its3, nee3, net3, nie3, nis3, nit3, ree3, rei3, ren3, res3, ret3, rin3, rit3, see3, sei3, sen3, ser3, set3, sin3, sir3, sit3, sri3, tee3, ten3, tes3, tie3, tin3, tis3,

2 letter words:

pe4, pi4, ee2, en2, er2, es2, et2, in2, is2, it2, ne2, re2, si2, st2, te2, ti2,


Scrabble Dictionary Advanced search All the words Gaming Scorepad